ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Prosaptia khsayana
   
เฟินชนิดนี้ชาวบ้านเรียกว่าเฟินฟันเลื้อย ตามลักษณะของใบ ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่ เลยไม่กล้าลงชื่อไทยไว้ พบกระจายพันธุ์ทั่วประเทศไทย ในป่าดงดิบชื้น หรือป่าดิบเขา ขึ้นอยู่บริเวณโขดหิน-ต้นไม้ที่มีความชื้นสูงที่มีมอสเกาะ การปลูกใช้กาบมะพร้าว หรือกระเช้าสีดาสับเป็นเครื่องปลูกสับปลูกเลี้ยงค่อนข้างยาก เพราะสภาพในบ้านเราไมาเหมาะสมเนื่องจากความชื้นในบรรยากาศไม่เพียงพอ