ชื่อไทย :

หางค่าง หางสิงห์

ชื่อสามัญ :

Rock Tassel Fern

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Lycopodium squarosum
   
เฟินนี้พบตามป่าดงดิบทั่วทุกภาคของประเทศไทย จัดเป็นเฟินอิงอาศัยขึ้นตามตามคาคบไม้ ตามโขดห้น ใบมีขนาดเล็กคล้ายเป็นเส้นยู่รอบลำต้น ลำต้นแตกแขนงได้