ชื่อไทย :

กูดเวียน กูดอ้อม สปอร์ปลายใบ

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Aglaomorpha meyeniana
เป็นเฟินอิงอาศัย เหง้าสีเขียวมีขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-6 ซ.ม. ขนสีน้ำตาลปกคลุมแต่หนาแน่น ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวมีรอยหยักลึกจนถึงก้านใบ ลักษณะเด่นปลายใบที่เกิดสปอร์จะเรียวเล็ก อับสปอร์เกิดเป็นวงกลมเรียงเป็นระเบียบใต้ใบพบในป่าดงดิบทางภาคใต้ตอนล่างของไทย ประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย