ชื่อไทย :

กระแตไต่ไม้ดิลิมาน

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Drynaria quercifolia cv. creatata
เป็นเฟินอิงอาศัย เหมือนเฟินกระแตไต่ไม้ทุกอย่าง ยกเว้นที่ปลายใบจะแตกเป็นแฉก มีถิ่นกำเนิดที่ฟิลิปปินส์