ชื่อไทย :

กระแตไต่ไม้หางไก่

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Drynaria cv.

เป็นเฟินอิงอาศัย ลักษระเหง้าเลื้อยมีขนสน้ำตาลปกคลุมห่างๆ โคนใบกว้าง เรียวเล็กที่ปลายใบ และบางครั้งมีแฉกเล็กๆ ที่ปลายใบ ลักษณะปลายใบที่ห่อหุ้มเหง้าเล็กเรียว

เฟินชนิดนี้ เกิดขึ้นเองจากกระถางเฟินชนิดอื่น