ชื่อไทย :

เฟินกระแตไต่ไม้ใบด่าง

ชื่อสามัญ :

Oak-leaf Fern

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Drynaria quercifolia
ลักษณะคล้ายกับเฟินกระแตไต่ไม้ทุกอย่าง ต่างกันตรงที่ว่ากระแตไต่ไม้ใบด่างนั้น ใบ และใบหุ้มเหง้าเป็นลายด่างสีขาวแกมเหลือง คนขายที่ jj บอกอย่างไม่แนใจนักว่าเป็นเฟินที่กลายพันธุ์ หรือว่าเป็นเฟินจากต่างประเทศ แต่ก็มีบางท่านว่าเป็นเฟินป่าของไทย การปลูกเลี้ยงได้ไม่ยาก เหมือนกับกระแตไต่ไม้ทุกประการ