ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Microsorum mermaidtail
ไม่มีข้อมูล