ชื่อไทย :

หวายทะนอย

ชื่อสามัญ :

หวายทะนอยแบน

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Psilotum complanatum
พบกระจายพันธทางภาคใต้ตอนล่าง จัดเป็นอิงอาศัย อาจพบตามคาคบไม้ หรือชายผ้าสีดา ลักษณะต้น ที่แท้จริงแบน แตกแขนงไปเรื่อย ๆ กว้างประมาณ 0.3-1 ซ.ม. อาจยาวถึง 300 ซ.ม. อัปสปอร์เป็นทรงกลมสีหลือง ปลูกเลี้ยงค่อนข้างยาก การปลูกอาจใช้ดินที่มีอินทรีย์วัตถุมาก ๆ ,เศษไม้ผุ หรือกระเช้าสีดาสับ