ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

sphaerostephnos polycarpus (Bl.) Copel
   
เป็นเฟินดิน พบขึ้นอยู่ตามใต้ร่มไม้ที่มีใบไม้ผุทับถม ในป่าดิบชื้นทั่วประเทศไทย ก้านใบยาวได้ถึง 1 เมตร ลักษณะใบประกอบมี 4-8 ใบ อัปสปอร์เป็นรูปวงกลมเกิดตามขอบใบเป็นรูปตัววี ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยากนัก